Tyck till

Driftstöd

Driftstöd innebär hjälpmedel att utföra en arbetsuppgift inom ett specifikt område eller en process. Du får stöd genom riktlinjer, instruktioner och rekommendationer.

Medicinska behandlingsriktlinjer för ambulanssjukvården

Behandlingsriktlinjerna utgör grunden för ordination enligt generells direktiv - att själständigt bedöm sjukdomstillstånd och inleda behandling med de läkemedel och doser som riktlinjerna föreskriver.

Riktlinjerna är inte avsedda att vara någon lärobok och gör inte heller anspråk på att omfatta alla de sjukdomstillstånd och skador som ambulansteamet kan komma i kontakt med. Kontakt tas med SOS läkare vid de tillfällen riktlinjerna inte ger stöd för patientomhändertagandet. Om avsteg görs från behandlingsriktlinjerna skall orsaken till detta dokumenteras i ambulansjournalen och avvikelserapport skrivas.

Medicinska behandlingsriktlinjer för ambulanssjukvården 2017

__________________________________________________________________ 

Transportjournal

Stockholms läns landsting har tagit fram en transportjournal för ambulansbeställning mellan vårdenheter. Den ska användas av all personal som beställer ambulans för transport av patienter mellan olika vårdenheter.

Transportjournalen tydliggör ansvaret mellan vårdpersonalen som beställt ambulansen och ambulanspersonalen. I Socialstyrelsens Författningssamling, SOSFS 2009:10, 6§, står att skriftlig information ska ges från vårdpersonal till ambulanspersonal och transportjournalen underlättar detta.

Transportjournal förenklar beställning av ambulans till annan vårdenhet. Syftet är ökad patientsäkerhet genom att ansvaret blir tydligare kring den medicinska vården av patienten vid transporten. All personal inom landsting och kommun som beställer ambulanser för transport ska använda transportjournalen som bifogas.

Transportjournal