Tyck till

Det här gör vi

AISABs verksamhetsuppdrag är att på affärsmässiga grunder erbjuda kostnadseffektiva och konkurrenskraftiga tjänster till rätt kvalitet inom områdena ambulanssjukvård och transport av avlidna.

Ambulanssjukvård

På uppdrag av Region Stockholm utför AISAB ambulanssjukvård dygnet runt, årets alla dagar. Ambulansenheterna dirigeras gränslöst inom länet och varje enhet kan därmed utföra uppdrag i hela Stockholms län.  Verksamheten har under de senaste åren präglats av en stark utveckling medicinskt, medicinsktekniskt och med höjd medicinsk kompetensnivå. Detta för att säkerställa kvalificerade bedömningar och det bästa omhändertagandet av patienter samt att styra patienter till rätt vårdnivå. Effektivitet, hög tillgänglighet, att verka för kortast möjliga väntetid för patienten, att ge vård på lika villkor med respekt för patientens specifika behov och förväntningar är en central del inom ambulanssjukvården.

Transport av avlidna

På uppdrag av Region Stockholm utför också AISAB tjänsten transport av avlidna dygnet runt, årets alla dagar. Ett etiskt och professionellt förhållningssätt är mycket viktigt vid utförandet av uppdragen. Utförandet av uppdragen, framkörning- hämtning- transport- avlämning, ska genomföras på sådant sätt att alla berörda, anhöriga, vårdpersonal och allmänhet, ska känna trygghet med att den avlidne respekteras, omhändertas och förflyttas på ett säkert och vördnadsfullt sätt. Personligt uppträdande och körteknik ska stå i samklang med den verksamhet som bedrivs i varje del av uppdraget.

Ledningssystem

AISAB var först i Region Stockholm med ett integrerat ledningssystem enligt standard ISO 14001 för miljö, ISO 9001 för kvalitet och OHSAS 18001 för arbetsmiljö. Genom synpunkter, klagomål, interna avvikelser, riskanalyser, medarbetarundersökningar och kundmätningar arbetar vi målstyrt för att förbättra vården och patientsäkerheten. Ledning och styrning sker genom principen planera, genomföra, utvärdera och förbättra.  

Genom att dagligen involvera våra medarbetare i kvalitetsarbetet drivs, utvecklas och implementeras en stor del av kvalitetsarbetet på deras eget initiativ. Här är grundpelarna och målen för vårt integrerade ledningssystem:

Kvalitet - för vår beställare och våra patienter har vi som mål att arbeta med ständiga förbättringar för utveckling av verksamheten och för en ökad patientsäkerhet.

Kvalitetspolicy

Miljö - vi arbetar aktivt för att begränsa vår påverkan på miljön inom områden som exempelvis bilkörning, inköp och energiförbrukning.

Miljöpolicy

Arbetsmiljö - vi ansvarar för att våra medarbetare kan utföra sitt jobb i en trygg och säker miljö.

Arbetsmiljöpolicy

 
Dataskyddsförordningen (GDPR) - EU har beslutat om ett nytt regelverk för skydd av personuppgifter. Läs mer om vad det innebär.

AISABs behandling av personuppgifter


Verksamhetsmål

AISAB jobbar med fem målområden inom områdena miljö, arbetsmiljö och kvalitet;

  • Klimateffektivt
  • Resurseffektivt
  • Hälsofrämjande
  • Kompetensutveckling
  • Tillgänglighet
Lina Dahl
Lina Dahl, sjuksköterska i ambulans och miljösamordnare på AISAB

Alla jobbar med målen, men kanske utan att tänka på det

Läs Lina Dahls berättelse

Forskning och utveckling

AISAB har som mål att vara ledande inom prehospital akutsjukvård, genom bland annat forskning och utveckling, både i egen regi och i samarbete med andra vårdinstanser och lärosäten.

AISAB har en egen FoU enhet och bedriver egen forskning och utveckling. Vår avdelning för forskning och utveckling fokuserar på att kontinuerligt förbättra verksamheten genom klinisk forskning samt utveckling och implementering av resultat. Det kan gälla allt från det praktiska arbetet i ambulansen, hur fordonen är utrustade, till behandling och att förbättra kvaliteten kring patientomhändertagandet.

Vår forskning och utveckling inkluderar samarbetsprojekt med olika vårdinstanser, de stora universitetssjukhusen, Karolinska Institutet (KI), Sophiahemmet Högskola (SHH), Röda Korsets Högskola (RKH), Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)), andra lärosäten och övriga ambulansföretag. På så sätt bereds utrymme för andras forskning inom ramarna för vår egen och vi kan också erbjuda både studenter och våra egna medarbetare möjlighet till vidareutbildning, hela tiden med ett etiskt förhållningssätt och med patientens säkerhet som vår första prioritet.

 

MBU - Människan bakom uniformen

Sedan 2016 har AISAB varit delaktiga i MBU som står för Människan bakom uniformen. MBU är en verksamhet där ungdomar får en inblick i bland annat ambulanssjukvård med möjlighet att träffa medarbetare som arbetar med ambulanssjukvård, polis och räddningstjänst samt Arriva som bedriver kollektivtrafiken.

I Stockholm startades projektet av fältassistenter i Järvaområdet med syfte att förändra attityder, bland ungdomar och uniformsbärande personal. Ungdomarna är mellan 15-19 år och träffas tio gånger under en termin. De har sedan möjlighet att bli ambassadörer och sprida sin kunskap vidare till andra. 

Varje organisation har två träffar var och en gemensam slutövning med praktiska övningar. Inom AISAB har vi fyra kollegor på stationen i Vällingby som jobbar med MBU och utbildar ungdomar i bland annat HLR. 

Under våra träffar pratar vi om kamratskap och respekt för andra människor, att det finns en människa bakom uniformen och att vi ser dem. På så sätt får ungdomarna en mer förståelse för vad vi gör och varför vi gör på ett visst sätt, när det gäller hot- och våldssituationer.

”Vi får en inblick i hur ungdomarna ser på oss inom blåljusorganisationen och att deras tankar samt åsikter ofta är negativa till oss innan. Efter bara några träffar ser vi en förändring i deras sätt att se på oss och vårt arbete. Det blir många spännande möten med mycket skratt”, säger Micke och Madeleine på Vällingbystationen.