Tyck till

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöfrågor är en naturlig del i AISABs verksamhet. Genom ständiga förbättringar ska vi utveckla verksamheten, skapa en säker och trygg arbetsmiljö, förebygga och minimera uppkomsten av ohälsa och olycksfall samt stimulera medarbetarna till arbetsglädje och effektivitet.

Chefer och medarbetare hålls uppdaterade genom en aktiv kommunikation i arbetsmiljöfrågor.  Vi arbetar regelbundet och systematiskt med att undersöka risker i arbetet. Ansvar, uppgiftsfördelning och befogenheter är väl kända hos samtliga medarbetare. 

AISAB följer lagar och föreskrifter som omfattar verksamheten. För att uppnå en god arbetsmiljö krävs allas delaktighet och ett gott samarbete mellan medarbetare, chefer och skyddsorganisation. Vårt arbetsmiljöarbete koncentreras till följande områden:

  • Våra medarbetare ställs ofta inför svåra situationer som kräver snabba och avgörande beslut. Den psykosociala arbetsmiljön är påfrestande och medarbetare hamnar i miljöer där hot och våld förekommer. Kunskap, medvetenhet och genomtänka säkerhetsrutiner förväntas skapa förbättringar
  • Fordonen framförs i storstadstrafik där det vid utryckningskörning ställs stora krav på föraren. Genom Eco Driving och ständigt återkommande insiktsinriktade körutbildningar så förväntas olyckor, tillbud och fordonsskador att minska
  • Tunga lyft förekommer ofta under arbetspasset. Genom ergonomiutbildning, friskvårdbidrag samt att ständigt bevaka marknaden på nya hjälpmedel som kan minska de tunga lyften förväntas arbetsrelaterade personskador att minska.