Tyck till

Miljöpolicy

Miljöfrågor är en naturlig del i AISABs verksamhet. Genom ständiga förbättringar ska vi förebygga och minimera miljöpåverkan från transporter, användning av tjänster och produkter.

Vi följer de lagar och krav som omfattar verksamheten och vi kommunicerar miljöarbetet öppet och tydligt, inom organisationen och externt.

AISAB skall verka för ett långsiktigt hållbart samhälle och en god livsmiljö för nuvarande och kommande generationer. Vårt miljöarbete koncentreras till följande områden:

  • Vi transporterar och behandlar patienter i fordon. Förändringar i körsätt, val av fordon, typ av bränsle samt effektiv hantering av läkemdelsrester förväntas skapa miljöförbättringar
  • Verksamheten ger upphov till avfall. Genom miljöanpassade inköp och ökad återvinning minskar avfallet
  • Verksamheten har stora lokaler i jämförelse med dess resursutnyttjande. Insatser skall göras som leder till en minskad energiförbrukning i lokalerna
  • Vi håller oss uppdaterade på nyheter inom miljöområdet genom föreläsningar, seminarier, utbildningar och möten