Gå direkt till textinnehåll

Omvärldsbevakning

På KTC använder vi olika tillvägagångssätt för att driva projekt.

Ett sätt är att bevaka ny forskning, problemlösningnar och resultat både nationellt och internationellt.

Vi följer det som skrivs i rapporter, forskningsartiklar och andra utredningar samt deltar aktivit i remissförfarande. KTC sprider kunskapen vidare med hjälp av vår omvärldsbevakning. 

Det senaste inom den prehospitala sjukvården

Uppdateras löpande

Prehospital identification of Covid-19: an observational study

The novel coronavirus disease 2019 (Covid-19) pandemic has affected prehospital care systems across the world, but the prehospital presentation of affected patients and the extent to which prehospital care providers are able to identify them is not well characterized. In this study, we describe the presentation of Covid-19 patients in a Swedish prehospital care system, and asses the predictive value of Covid-19 suspicion as documented by dispatch and ambulance nurses.

Spangler, D., Blomberg, H. & Smekal, D. Prehospital identification of Covid-19: an observational study. Scand J Trauma Resusc Emerg Med 29, 3 (2021). https://doi.org/10.1186/s13049-020-00826-6

Prehospital stroke triagering i Stockholm

What was the predictive performance for large artery occlusion stroke and the association with onset-to-delivery times for endovascular and intravenous recanalization therapies during the first year following implementation of the prehospital Stockholm Stroke Triage System that combined motor symptom severity with ambulance-to-hospital teleconsultation?

Mazya MV, Berglund A, Ahmed N, et al. Implementation of a Prehospital Stroke Triage System Using Symptom Severity and Teleconsultation in the Stockholm Stroke Triage Study. JAMA Neurol. 2020;77(6):691–699. doi:10.1001/jamaneurol.2020.0319

Patienter som inte medföljer ambulansen till sjukhus

En populationsbaserad kohortstudie från Stockholm, Sverige.

Av alla patienter som får en ambulans utlarmad till sig finns en relativt stor grupp patienter som inte medföljer till sjukhus. Kunskapen om denna patientgrupp är för närvarande dock begränsad. Syftet med vår studie var därför att beskriva förekomsten (prevalensen) av patienter som inte medföljer, undersöka kopplingar och jämföra patientkaraktäristika, läkemedelsbehandling, prehospitala bedömda tillstånd samt vitalparametrar mellan patienter som kvarstannat på hämtplats med patienter som medföljt ambulans till sjukhus.

Lederman J, Lindström V, Elmqvist C, et al. Non-conveyance in the ambulance service: a population-based cohort study in Stockholm, Sweden. BMJ Open 2020;10:e036659. doi: 10.1136/bmjopen-2019-036659

A medical device for spinal motion restriction

Development of a device for safe and efficient patient handling.

Inom prehospital akutsjukvård pågår just nu ett paradigmskifte. Spinal rörelsebegränsning (SRB) är ett sätt att vårda patienter som varit utsatta för trauma och som uppvisar symtom på spinal skada. Det benämndes till en början som ’rutinmässig SRB’ och inkluderade användning av spineboard och nackkrage. Under 2000-talet visade det sig finnas en avsaknad av vetenskapliga bevis som talade för fördelarna med ’rutinmässig SRB’, vilket ledde till att nackkrage och spineboard exkluderades. Det här föranledde en expertgrupp att ta fram nya nationella riktlinjer som publicerades 2019. De nationella riktlinjerna kan beskrivas som ’selektiv RB’, vilket handlar om att SRB ska anpassas utifrån patientens tillstånd och inte efter utrustningen. Patienten ska även involveras så mycket som möjligt i omhändertagandet.

Jersenius, Y. & Möller, E. (2020). A medical device for spinal motion restriction: Development of a device for safe and efficient patient handling. [Masteruppsats, Luleå University of Technology]. DiVA. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1447896/FULLTEXT01.pdf

Tidigare omvärldsbevakning?

 

 

Se arkivet

"Hjärtstopp utanför sjukhus: År 2019 rapporterades 5934 fall av hjärtstopp utanför sjukhus till registret. Det är ungefär lika många fall som de två senaste åren. Överlevnaden har ökat från 4.4% år 2000 till 11% 2019."

Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret Årsrapport för år 2019

Läs mer

För prehospital hälso- och sjukvårdpersonal