Gå direkt till textinnehåll

Beslut om övertagande av all ambulanssjukvård och prehospital läkartjänst

Datum 29 augusti 2023

Nu tas flera steg för att skapa en mer sammanhållen och effektiv organisation för den prehospitala vården i länet. En successiv övergång till att driva all vägburen ambulanssjukvård och jour- och akutläkarbilsverksamhet inom ramen för regionägd verksamhet samt att psykiatriambulansen finns tillgänglig dygnet runt är exempel på åtgärder som hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) beslutat om idag, 29 augusti 2023.

Förändringarna stödjs av en långsiktig plan för placering och dimensionering av prehospitala lokaler i Region Stockholm som skapar bättre tillgänglighet och stärker hela den prehospitala förmågan. 

Prehospital vård är den vård som utförs mellan att ett vårdbehov uppstått för patienten och att patienten förts till en vårdinrättning, t.ex. akutsjukhus. En sammanhållen organisation för de prehospitala tjänsterna är viktigt för den fortsatta utvecklingen av regionens prehospitala vård och för att bättre möta behov av beredskap och tillgänglighet. Verksamheten behöver bygga på stärkt stabilitet, robusthet och långsiktighet, särskilt i en föränderlig och orolig omvärld. Patientperspektivet och medarbetarperspektivet är två viktiga aspekter som genomsyrar förändringarna. En bra arbetsmiljö för medarbetarna bidrar till en god och patientsäker vård. Vidare är för verksamheten väl placerade, utformade och anpassade lokaler, en förutsättning för att uppfylla regionala krav på tillgänglighet och beredskap.

- Dessa förändringar förstärker och effektiviserar verksamheten och skapar förutsättningar för en god beredskap och för att möta morgondagens behov. Det är viktigt att påpeka att även om det sker flera förändringar, så kommer alla som jobbar inom den prehospital vården att behövas. Vi kommer arbeta löpande tillsammans med berörda vårdgivare för att skapa trygghet och hålla alla medarbetare informerade, säger Patrik Söderberg, chefläkare prehospital vård i Region Stockholm.

- Vi på AISAB ser fram emot att bidra till att utveckla den prehospitala vården i länet. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. För oss är det viktigt att alla nya medarbetare känner sig trygga och väl mottagna under denna övergång. Våra medarbetare finns tillgängliga för länets invånare varje dag, dygnet runt. I och med de satsningar som görs kommer vi kunna ge ett ännu bättre omhändertagande för våra patienter och en ännu bättre arbetsplats för våra medarbetare, säger Åke Östman, VD AISAB.

De beslutade åtgärderna sammanfattas nedan.

Ambulanssjukvård och jour- och akutläkarverksamhet

Den vägburna ambulanssjukvården och jour- och akutläkarbilsverksamheten ska framöver enligt HSNs beslut organiseras och bedrivas helt i regionägd regi, genom den regionägda ambulansvårdgivaren Ambulanssjukvården i StorStockholm AB (AISAB). Det skapar ökad flexibilitet för att snabbt kunna anpassa och dimensionera tjänsterna utifrån nya förutsättningar och behov. Därtill kan de mer dynamiskt anpassas till behovet under året, på grund av händelser eller utifrån olika geografisk belastning. De befintliga upphandlade avtalen fasas ut successivt under 2024 och 2025 och uppdragen kommer därefter att hanteras av AISAB.  

Prehospitala lokaler

Det regionala inriktningsdokument avseende lokalisering och dimensionering för prehospitala lokaler i Region Stockholm redogör för förslag till hur regionen bör överta ansvaret för prehospitala lokaler. På kort sikt föreslås befintliga hyreskontrakt överföras från de privata ambulansvårdgivarna till AISAB. På lång sikt föreslås regionen, successivt över en tioårsperiod, etablera stationer enligt den dimensionering och lokalisering som beskrivs i inriktningsdokumentet.

Psykiatriambulans

Det prehospitala psykiatriska omhändertagandet stärks genom att avtalet med AISAB förnyas. Därtill utökas tillgängligheten så att tillgång till psykiatriambulans kommer att finnas dygnet runt. Avtalet träder i kraft 1 november 2023.

Läs mer detaljerad information om de olika förändringarna:

Beslut om att organisera tjänsten vägburen ambulanssjukvård i egen regi(öppnas i nytt fönster)

Beslut om att organisera Prehospital läkartjänst i egen regi(öppnas i nytt fönster)

Regionalt inriktningsdokument för prehospitala lokaler i Region Stockholm(öppnas i nytt fönster)

Förnyat avtal med Ambulanssjukvården i Storstockholm AB avseende tjänsten psykiatriambulans

 

Dela