Gå direkt till textinnehåll

Vårt förbättringsarbete

De vi möter ska känna förtroende för oss. Oavsett om det är patienter, närstående, medarbetare, uppdragsgivare eller andra vårdgivare och samarbetspartners. Därför arbetar vi systematiskt för att förbättra AISAB.

Ambulanssjukvårdare lägger handen på patientens axel som ligger på båren,

Verksamhetspolicy

Vår verksamhetspolicy ska hjälpa oss att säkerställa förbättringsarbetet och på så sätt uppnå våra strategiska mål. Den talar om hur AISAB ska ledas, kontrolleras, utvärderas och följas upp. De som arbetar hos oss och de vi möter oss ska känna förtroende för den vård, omhändertagande och utbildningsinsatser vi erbjuder.

Verksamhetspolicy for AISAB.pdf

Patientsäkerhetsarbete

För att säkerställa en god vård följer vi upp, utvärderar och förbättrar kvalitet och patientsäkerheten. Uppföljningen av arbetet redovisar vi i en årlig patientsäkerhetsberättelse. Syftet med berättelsen är att du ska få inblick i hur vi säkerställer en god, säker och personcentrerad vård. Vi beskriver där vilka åtgärder som vidtagits och vilka resultat vi har uppnått.

Läs patientsäkerhetsberättelsen 2020
Läs patientsäkerhetsberättelsen 2021
Läs patientsäkerhetsberättelsen 2022

Våra ISO-certifieringar

Det systematiska förbättringsarbetet och ISO-certifieringar är grunden i vårt dagliga arbete. Vi är certifierade enligt nedanstående standarder.

1. Kvalitet - ISO 9001

Vårt kvalitetsarbete utgår från ett processorienterat arbetssätt. Genom att planera, leda, kontrollera följa upp, utvärdera och förbättra processerna kan ledning, chefer och medarbetare bidra till att utveckla behandlingsmetoder, personcentrat omhändertagande och ökad patientsäkerhet.

2. Arbetsmiljö - ISO 45001

Vårt arbetsmiljöarbete kännetecknas av en öppen och hög säkerhetskultur, jämställdhet och mångfald. Ledningen, chefer och medarbetare säkrar arbetet genom att skapa delaktighet och samverkan i tydliga mål och rutiner, uppföljning av risker och avvikelser samt att våra medarbetare erbjuds en kompetensutveckling för att skapa ett hållbart arbetsliv.

3. Miljö - ISO 14001

Vårt miljöarbete utgår från Region Stockholms miljöprogram 2017–2021. Vi arbetar metodiskt och målmedvetet för att minska vår klimatpåverkan på miljö och hälsa. Konkret, handlar det om att öka användning av förnybara drivmedel och minska miljö- och hälsofarliga kemikalier för drift och skötsel av våra ambulanser.

4. Informationssäkerhet - ISO 27001

Som alla förvaltningar och bolag i Region Stockholm har vi känslig och sekretessbelagd information som måste skyddas. Vi följer de riktlinjer som gäller inom Region Stockholm samt GDPR. Certifieringen innebär en kvalitetsstämpel för informationssäkerhetsarbetet.