Gå direkt till textinnehåll

Utbildning

På AISAB har vi en kreativ och lärande miljö där högkvalitativ vård, utbildning och forskning stimulerar varandra. AISAB tar emot närmare 300 studenter årligen.

Det är uppskattat bland studenter att göra praktik hos AISAB. Dels på grund av vår specialistkunskap inom ambulanssjukvård, dels för den pedagogiska handledningen av våra Adjungerad Klinisk Adjunkt och handledare. I ambulanssjukvården möter man patienter med olika sjukdomstillstånd vilket gör att lärandemiljön är stimulerande och kreativ.

Är du som student intresserad av att göra din praktik hos oss inom ambulanssjukvården så söker du praktikplats genom ditt lärosäte, då du enligt Region Stockholms riktlinjer inte själv kan söka praktik hos oss.

Studerar du utanför Stockholms län och har önskemål om att genomföra praktik hos oss, ska du kontakta ditt lärosätes VFU-samordnare som skickar en förfrågan till Region Stockholms Utbildningshandläggare. Observera att vi tar endast emot studenter som är folkbokförda i Stockholms län enligt riktlinjerna i regionen.

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL)

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) inom AISAB sker vanligast genom VFU (verksamhetsförlagd utbildning) eller LIA (lärandet i arbetet) men det förekommer även studiebesök, hospitering och medåkningspass.

AISAB har, genom ett utbildningsdirektiv med Region Stockholm, ett avtal som reglerar vilka studerandekategorier som erbjuds utbildning inom ambulanssjukvården (VFU eller LIA). De som gör VFU eller LIA hos oss kommer i första hand från högskolor, universitet och yrkeshögskolor i Stockholm och utbildar sig till sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, läkare, specialistläkare och ambulanssjukvårdare.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Verksamhetsförlagd utbildning för högskoleutbildningar (VFU)

AISAB har, genom ett utbildningsdirektiv med Region Stockholm, ett avtal som reglerar vilka studerandekategorier som erbjuds utbildning inom ambulanssjukvården.

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) inom AISAB sker vanligast genom VFU (verksamhetsförlagd utbildning) eller LIA (lärandet i arbetet) men vi tar även emot studiebesök.

De som gör VFU hos oss utbildar sig till sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, läkare, specialistläkare och kommer i första hand från Sophiahemmets Högskola och Karolinska Institutet. 

Adjungerad klinisk adjunkt (AKA)

För att du som student ska få en VFU-placering med god kvalitet har AISAB två så kallade Adjungerade kliniska adjunkter, AKA, som samverkar med lärare på de lärosäten vi har avtal med. De ansvarar för att planera inför och introducera studenter till VIL/VFU och finns sedan till hands som stöd, både för studenter och handledare. De kan också medverka vid bedömning och examination under VFU-perioden.

Kontakta våra Adjungerade kliniska adjunkter

Jörgen Nyqvist

Adjungerad klinisk adjunkt

Lina Renholm

Adjungerad klinisk adjunkt

Sebastian Kraft

Adjungerad klinisk adjunkt

Hospitera på AISAB

Hospitering är en möjlighet att få en inblick i hur det är att arbeta med ambulanssjukvård. Då vi får fler förfrågningar om hospitering än vad vi har möjlighet att ta emot behöver vi prioritera och varje förfrågan bedöms individuellt. Vid beslut om hospitering tar vi också hänsyn till patientsäkerheten, tystnadsplikten samt till din säkerhet.

I din förfrågan vill vi att du kort beskriver din bakgrund och syftet med att du vill hospitera hos oss. Därefter är du är välkommen att skicka den till student.aisab@regionstockholm.se

Det är även möjligt att göra studiebesök på en ambulansstation eller vårt huvudkontor för att få information om vår verksamhet.

Kontakta AISABs VIL-samordnare

I första hand kontaktas Sirpa Vehkapuro.

Sirpa Vehkapuro

Övergripande VIL-samordnare Akademisk Ambulans

Jenny Pettersson

Studentsamordnare

Akademisk ambulans

Akademisk ambulans är en plattform och akademisk struktur för att underlätta samverkan mellan vårdgivare och lärosäten i region Stockholm. Målet är att stärka och stimulera patientnära forskning, säkerställa kvalitet i utbildning och stödja utveckling i syfte att höja vårdens kvalitet inom ambulanssjukvården. I Akademisk ambulans samverkar AISAB och övriga vårdgivare inom ambulanssjukvården med varandra tillsammans med forskare, doktorander, AKA och lärare från olika lärosäten i Stockholm

Helena Sjölin

Samordnare Akademisk ambulans

Inför din praktik

Enligt Region Stockholm ska du som student första dagen visa upp:

  • en giltig svensk legitimation
  • ett ifyllt sekretessintyg
  • ett hälsointyg, från studenthälsan
  • genomfört den digitala utbildningen JoBSH (journaler, Bemötande, Sekretess, Hygien) på Lärtorget
  • erhållit regionens e-tjänstekort (gäller endast VFU)

KUA-ambulans

AISAB har tre kliniska undervisningsambulanser (KUA) som finns på ambulansstation Söder och Västerort. Studenter från Sophiahemmets högskola som går sista terminen på sjuksköterske-programmet gör sin verksamhetsförlagda utbildning på dessa kliniska undervisningsambulanser.


KUA-ambulansen grundar sig i peer-learning vilket innebär att två jämbördiga studenter lär av varandra. I praktiken innebär detta att studenterna delas upp i par som följer varandra under den sex veckor långa placeringen. För att handleda på KUA-ambulans bör medarbetaren varit verksam inom sin yrkesroll minst ett år. Då AISAB tillämpas individuell schemaläggning kan det medföra att studenterna inte har en fast handledare.  

 

Prioriteringsordning enligt Region Stockholm:

För högskolestuderande

  1. Studenter från lärosäten i Stockholms län, alternativt lärosäten som Region Stockholm har avtal med. Verksamheterna får studentersättning från lärosäten enligt Region Stockholms taxa.
  2. Studenter från lärosäten utanför Stockholms län men som är folkbokförda i Stockholms län, i mån av plats. Det lärosätet som studenten kommer ifrån ska betala verksamheten för handledningen enligt Region Stockholms taxa.
  3. Studenter från lärosäten utanför Stockholms län och som inte är folkbokförda i Stockholms län kan inte beredas plats.


För yrkeshögskolestuderande 

Yrkeshögskolan bedriver utbildning till ambulanssjukvårdare. Studenterna får inte söka LIA-platser själva. Studerande ska inte göra LIA på sin tidigare eller kommande arbetsplats, arbetsplats där anhörig arbetar. Detta för att den studerande ska få en objektiv bedömning.


Prioritet 1

Studerande som är folkbokförda i Stockholms län och studerar till ett vårdyrke vid yrkeshögskolor inom Stockholms län. Region Stockholm betalar verksamheten för LIA-platsen.


Prioritet 2

Studerande som är folkbokförda i Stockholms län och studerar till ett vårdyrke vid yrkeshögskolor utanför Stockholms län. Det lärosätet där studenten kommer ifrån  betalar verksamheten studentersättningen för handledningen enligt Region Stockholms taxa.