Gå direkt till textinnehåll

Så organiseras de prehospitala läkartjänsterna

Datum 5 februari 2024

I augusti 2023 beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) att AISAB får ansvaret för de prehospitala läkartjänsterna och nu har nämnden fattat beslut om hur avtalet utformas.

Prehospital läkartjänst ingår som en del i Region Stockholms prehospitala vård. Verksamheten omfattar hela Stockholms län och bedrivs dygnet runt årets alla dagar. Att samla de prehospitala läkartjänsterna inom AISAB är en del i att skapa en god och nära vård för länets alla invånare och mer sammanhållen och effektiv organisation för den prehospitala vården i länet. 

Tjänsterna kommer, när organisationsförändringen är genomförd, att bestå av fyra delar:
•    Akutläkarbil
•    Jourläkarbil
•    Ambulanshelikopter
•    Prehospital bakjour på prioriterings- och dirigeringstjänsten (PoD)

Ökad tillgänglighet

När alla förändringar är genomförda ska AISAB säkerställa att den prehospitala läkarorganisationen finns tillgänglig dygnet runt. Det kommer att finnas två akutläkarbilar, två jourläkarbilar, läkare i den ambulanshelikopter som har drifttid dygnet runt och prehospital bakjour tillgänglig dygnet runt årets alla dagar.

Det primära uppdraget för den prehospitala bakjouren är att stötta prioriterings- och dirigeringstjänsten i hanteringen och bedömningen av patienter som inte behöver ambulans eller sjuktransport. Erfarenheter visar att högre medicinsk kompetens tidigt i larmhanteringen av inkomna ärenden ökar andelen patienter som får riktad handläggning, såsom rådgivning, direkt remiss eller annat transportsätt. Arbetssättet är en fördel för alla patienter och särskilt för länets sköra äldre och andra patientgrupper som ofta behöver besöka vården.

- I och med att AISAB får ansvaret för de prehospitala läkartjänsterna får vi vara med och bidra till att utveckla en sammanhållen prehospital vård, från larmsamtalet till omhändertagande av patienten. Vi ser fram emot att välkomna våra nya medarbetare och tillsammans utveckla läkartjänsterna och göra AISAB till en ännu bättre arbetsplats för alla medarbetare, säger Åke Östman, VD AISAB.

Successiv förändring

Avtalsperioden föreslås vara fem år med möjlighet till förlängning en eller fler gånger, i som längst fyra år. De olika delarna i den prehospitala läkartjänsten införs successivt under 2024.


Sammanträdeshandlingar för hälso- och sjukvårdsnämnden - Region Stockholm

Dela